MEDENİ KANUN DA RAFA KALDIRILIYOR

Evlenmeden Boşanmaya Sosyal Hayat Dini Yaşam Standartlarına Uygun Olarak Yeniden Şekillenip Düzenleniyor.!

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

MEDENİ KANUN DA RAFA KALDIRILIYOR

Evlenmeden Boşanmaya Sosyal Hayat Dini Yaşam Standartlarına Uygun Olarak Yeniden Şekillenip Düzenleniyor.!

 

İlkokul, 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabında Medeni Kanunu rafa kaldıran maddelere ağırlık verilirken yabancısı olduğumuz “Muamelat” kavramı da tekrar yerini aldı. 

 

17 Şubat 1926 tarihinde TBMM’de kabul edilip

4 Ekim 1926’da yürürlüğe giren Medeni Yasa’nın getirdiği önemli haklar:

1) Resmi nikâh zorunlu hale getirildi.

2) Tek eşli evlilik zorunlu hale getirildi.

3) Mirasta kız ve erkek çocukların eşit pay almaları sağlandı.

4) Tek taraflı olarak erkeklerin olan boşanma hakkı eşit koşullarla kadınlara da tanındı.

5) Kadınlara istedikleri işte çalışabilme hakkı tanındı.

Yeni ders kitapları ise Medeni Yasa’ya aykırı ifadelerle doludur.

EVLENMEDEN BOŞANMAYA SOSYAL HAYAT DÜZENLENİYOR

8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabında yabancısı olduğumuz “Muamelat” kavramı yer aldı. Muamelat; “insanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümler” olarak tanımlanıyor.

İfade açık; doğumdan ölüme yaşamın her alanı dine göre hukuksallaştırılmak isteniyor. Yeni ders kitapları nişan, evlenme, boşanma, miras gibi Medeni Yasamızla bağdaşmayan pek çok ifadeye yer verdi.

ERKEK MÜMİN DEĞİLSE MÜSLÜMAN BİR KADINLA EVLENEMEZ

Akaid ders kitabında müminin göreceği muameleye dair şunlar yazılıdır:

“Müslüman muamelesi görür. Müslüman bir kadınla evlenebilir. Kestiği hayvanın eti yenir, zekât ve öşür gibi dinî vergilerle yükümlü tutulur. Ölünce de cenaze namazı kılınır, Müslüman mezarlığına defnedilir. Eğer bir kimse inancını diliyle ikrar etmezse ona, Müslüman’a özgü bu tür hükümler uygulanmaz.”[1]

Başka türlü söylenecek olursa inancını diliyle ikrar etmeyen kişi erkekse Müslüman bir kadınla evlenemez imiş.

KADIN EVLENMEYE KENDİ KARAR VEREMİYOR

İmam Hatip Lisesi Fıkıh ders kitabında ise nikâhın gerçekleşmesi aşamasında velinin söz sahibi olmasına yönelik “Evlilik her ne kadar bir erkek ve bir kadın arasında olsa da kadın ve erkeğin ailesini de etkilediğinden İslam hukukçuları özellikle kadının ailesinin nikâha müdahil olabileceğini söylemişlerdir”[2] ifadesi vardır.

Kızların nikahta taraf olmaları mezheplere göre ayrılmakta ve velilerin rızasına şöyle bağlanmaktadır:

“Hanefilerin dışındaki diğer üç mezhebe göre ise tam ehliyetli erkek, nikâhta kendi adına taraf olabilirken kızlar, tam ehliyetli de olsalar ancak velileri tarafından evlendirilebilir.”[3] Hanefilerde ise “velisinin izni ve rızası olmadan dengi olmayan birisi (kefâet) ile evlenmesi veya mehrinin emsal mehirden az olması hâlinde bu evliliğe velisinin itiraz hakkı vardır. Veli izin vermedikçe kızın yapmış olduğu böyle bir akit bağlayıcı değildir.”[4]

Dahası 10. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında evlilik engelinin bulunmamasına dair Nisa Suresi 23. Ayet’e atıf yapılan şu cümle geçmektedir:

“İslam’da kişinin kendi üst ve alt soyuyla; yani annesi, kızı, kız torunu, halası, teyzesi, erkek kardeşlerinin kızları, kız kardeşleri gibi yakın akrabalık bulunan kişilerle evlenmesi engellenmiştir.”[5]

Medeni Kanunumuzun 129. maddesine göre aşağıdaki kimselerin aralarında evlenmesi yasaktır:

1. Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,

2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,

3. Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında.

BOŞANMADA MEHİR DÜZENLEMESİ

Modern yaşamın gözetilmediği yukarıdaki duruma bir başka örnek mehir konusunda verilebilir. Hakimin boşanma nafakasına hükmetmesine aykırı ifade şudur:

“Boşanma durumunda iddet süresince koca tarafından kadına ödenmesi gereken nafakaya boşanma nafakası denir. Koca, iddet sonrasında kadına nafaka ödemek zorunda değildir.”[6]

Ortaöğretim (Lise) Temel Dinî Bilgiler (İslam 1) ders kitabında “İslam’ın öngördüğü nikâh, tarafların karşılıklı rızası ve şahitlerin tanıklığıyla herkese ilan edilen ve kadın için mehir gibi hakları tanıyan bir akittir. Mehir, Müslüman bir erkeğin nikâh sırasında evleneceği hanıma verdiği veya vermeyi kabul ettiği mal ya da paradır. İslam dininde mehir, kadının boşandıktan sonra yalnız başına ayakta durabilmesinin ekonomik güvencesi olarak kabul edilmiştir.”[7]

ERKEK, KADINLAR ARALARINDA AKRABA DEĞİLSE ÇOK EŞLİ OLABİLİR

Fıkıh ders kitabında geçici evlenme engelleri de şöyle sıralanmıştır:

“• Müslüman erkek müşrik kadınla, Müslüman kadın da Müslüman olmayanlarla evlenemez.

• Koca üç talakla boşadığı kadınla evlenemez.

• Bir kadın bir erkekten fazla kişiyle, aynı anda evlenemez.

• Bir adam aynı anda kadının teyze, hala ve kız kardeşi ile evli olamaz.”[8]

“Fıkıh Okumaları” ders kitabında da erkeğin kadının iki akrabasıyla birden evlenmesi, evlenme engellerinden biri olarak sayılmış ve şöyle denmiştir:

“Örneğin iki kız kardeşin veya hala ve yeğeninin ya da teyze ve yeğeninin aynı anda bir erkeğin nikâh altında olmaları yasaklanmıştır.”[9]

 Demek ki akrabası olmamak şartıyla, erkeğin aynı anda birden fazla kadınla evlenmesi olanaklıdır. Evlenme engellerinden sayılan “din farkı” başlığında Fıkıh kitabına benzer şu ifade vardır:

“Müslüman bir erkek veya kadının müşrik biri ile evlenmesi yasak olduğu gibi tamamen inançsız olan ateist birisi ile evlenmesi de yasaktır. Bunun dışında Müslüman bir erkek, ehl-i kitap (Yahudi ve Hıristiyan) bir kadın ile evlenebilirken, Müslüman kadının ehl-i kitap bir erkek ile evlenmesi de yasaktır.”[10]

BOŞAMA YETKİSİ KOCAYA AİT

“Koca üç talakla boşadığı kadınla evlenemez” ifadesinden de anlaşılacağı üzere boşama hakkı kocanındır vemahkemeye başvurulmadan boşanmanın önü açılıyor. Medeni yasaya açıkça aykırı bir durum.

“Fıkıh Okumaları” ders kitabında boşanmada başvurulan yöntemlerden biri olarak düzenlenen Talak, “belirli sözler kullanılarak tek taraflı irade beyanı ile evliliği sona erdirmek” olarak tanımlanıp “öncelikle kocanın hakkı” sayılmıştır.[11]

KADININ İLK KOCASI İLE TEKRAR EVLENMESİNİN ŞARTLARINDAN BİRİ ZİFAF

Fıkıh Okumaları kitabında peygamber hadisiyle hülle yasaklanmış ve yeni evlilikte zifafın gerçekleşmesi gerektiği belirtilmiştir:

“Kadının ilk kocası ile tekrar evlenmesini helal hâle getiren ikinci koca ile evlenip boşanmasına fıkhî bir terim olarak “şer’î tahlil” denilmektedir. Halk arasında “hülle” olarak bilinen bu uygulama kocanın boşama yetkisini sorumsuz yere kullanmasını önlemek için alınmış bir müeyyidedir. Bir başka ifade ile üç talakla boşanan eşlerin tekrar evlenebilmeleri için boşanan kadının başka biriyle evlenmesi ve bu evliliğin hilesiz, sahih bir şekilde ve evlilik amacına uygun olarak yapılması ve zifafın gerçekleşmesi gerekir. Hz. Peygamber, ikinci eşiyle zifaf olmadan birinci eşiyle evlenmesinin helal olmadığını belirtmiştir.”[12]

Kocanın üç kez “boş ol, boş ol, boş ol” sözünü sarfederek boşanmanın gerçekleşmesiyle artık tekrar evliliğin gerçekleşemeyeceği vurgulanmaktadır. Kadın başka biriyle evlenmelidir, dahası zifaf da gerçekleşmelidir.

ÜÇ KERE BOŞANILINCA ÖNCEKİ KOCAYA GERİ DÖNÜŞ YOLU

Yine bu kitapta evlenme konusu kadar kadını erkeğin karşısında güçsüz bırakan bir başka konu da boşanmadır. Erkeğin boşanma hakkı üç kadınınki birdir. Eski eşe geriş dönüş yolu Bakara suresinin 228-229. ayetlerine dayanılarak açıklanmaktadır:

“Bir erkek, üç kere boşadığı hanımı ile artık evlenemez. Buna göre bir erkeğin üç talak ile boşadığı kadın, başka bir erkek ile normal bir şekilde evlenip bu ikinci kocasından normal bir şekilde boşanması veya bu ikinci kocasının ölmesi hâlinde eski kocası ile tekrar evlenebilir.”[13]

“Geçici Evlenme Engelleri” olarak din farkı, üç kere boşama, iki akraba ile birden evlenme de sayılmıştır.[14]

ANNELERİ İLE ZİFAFA GİRİLMEYEN ÜVEY KIZLARLA EVLENİLEBİLİR

Evlenilmesi “haram” kılınanlar arasında üvey kızlar ile de evlenilemeyeceğine dair ayet kitapta şu şekilde yer almıştır:

 “Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız –eğer anneleri ile zifafa girmediyseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur-, öz oğullarınız karıları, iki kız kardeşi (nikah altında) bir araya getirmeniz ancak geçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve çok merhamet edicidir.”[15]

Yani anneleri ile zifafa girmediyseniz üvey kızlarınızla evlenmenizde günah yoktur. Peki zifaf olmadan kadın nasıl erkeğin “karı”sı oluyor? Cinsel birliktelik bile olmasa aynı evde yaşadığınız karınızın kızıyla evlenmeyi sindirmek nasıl bir duygudur?

BULUĞA ERENLER EVLENEBİLİR

Eş adaylarının birbirlerini “bir dereceye kadar” görüşmesi önerilerek tarafların “yanlarında üçüncü bir şahsın -tercihen kızın bir yakını- bulunması” kaydıyla biraraya gelebilmelerine izin verilmektedir.[16] Dahası buluğa ermiş herkesin evlenebileceğinden bahsedilerek Medeni yasamızdaki evlenme yaşına karşı çıkılmaktadır.[17] Buluğ çağının ne olduğu belirsizdir.

MİRAS PAYI MEDENİ YASA’YA DEĞİL AYETE GÖRE

Mirasın paylaşılması hususunda miras bırakanın (murisin) mal varlığından borçları ödendikten sonra paylaşım Medeni yasaya aykırı şekilde şu şekilde hükme bağlanmıştır:

“Mirastan kimin ne kadar pay alacağı bizzat Kur'an-ı Kerim tarafından belirlenmiştir. Hak sahiplerine belirlenen paylar Kur’an-ı Kerim’in gösterdiği doğrultuda verilmelidir.”[18]

Hüküm çok açık. “Mirastan kimin ne kadar pay alacağı bizzat Kur'an-ı Kerim tarafından belirlenmiştir.”

Din bu mudur değil midir sorusuna yanıt vermek uzmanlık alanımı aşar ama şurası var ki Medeni Yasamıza aykırı, kadını köle konumuna indirgeyen cümlelere yer verilmemelidir. Çünkü mevcut hukukumuza alternatif hukuk oluşturulmasına zemin oluşuyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencisine bunu öğretirseniz modern yasalarımızın gereksizliğine inanacak ve bu yasaların kaldırılması için çabalayacaktır. 

Bu ifadeler milli birliği bozar, kutuplaşmayı artırır. Etrafımız ateş çemberiyken milli birlik, toplumsal huzur noktasında her zamankinden daha hassas olmalıyız.

[1] U. Murat Kılavuz, Nihat Morgül, Veli Karataş, Eba Müslim Yaşaroğlu, Ed. Ahmet Saim Kılavuz, Akaid, MEB Devlet Kitapları, Ankara, 2018, s.27. Ders kitabını şu bağlantıdan indirebilirsiniz: 

http://www.eba.gov.tr/ekitap?icerik-id=6524.

[2] Orhan Çeker, Saffet Köse, Abdullah Kahraman, Servet Bayındır, İbrahim Yılmaz, Recep Özdirek, Adnan Memduhoğlu, Hasan Serhat Yeter,Editör: Recep Özdirek, Fıkıh, MEB Yayınları, Ankara, 2018, s.156.

Ders kitabını şu bağlantıdan indirebilirsiniz:

http://www.eba.gov.tr/ekitap?icerik-id=6540.

[3] Abdullah Kahraman, Servet Bayındır, Recep Özdirek, Adnan Memduhoğlu, İbrahim Yılmaz, Ahmet Özdemir, Fıkıh Okumaları, 5. Basım, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2018, s.102. Ders kitabını şu bağlantıdan indirebilirsiniz: http://www.eba.gov.trekitapicerik-id=6546.

[4] Age, s.104.

[5] Doğan, age, s.76.

[6] Age, s.155.

[7] Sabahattin Nayir, Mustafa Yılmaz, Veli Karataş, Mustafa Nezihi Pesen, Furkan Özüdoğru, Ortaöğretim Temel Dinî Bilgiler (İslam 1) Ders Kitabı, MEB, Devlet Kitapları, Ankara, 2018, s.14. Ders kitabını şu bağlantıdan indirebilirsiniz:  http://www.eba.gov.tr/ekitap?icerik-id=7034.

[8] Fıkıh, s.157.

[9] Fıkıh Okumaları, s.105.

[10] Aynı yer.

[11] Fıkıh Okumaları, s.108.

[12] Age, s.108.

[13] Age, s.105.

[14] Age, s.105-106.

[15] Age, s.104.

[16] Age, s.98.

[17] Age, s.101.

[18] Fıkıh kitabı, s.159.

Mustafa Solak - 05.10.2018 - Odatv.Com

@#ÖkkeşBölükbaşı ©#MedyaGünebakış

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul –Ekim.2018 -- okkesb61@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ - okkesb@turkfreezone.com,


 

500 YILLIK GELENEK EYÜPSULTAN'DA CANLANIYOR! Osmanlı'da eğitime yeni başlayan çocuklar için düzenlenen “Amin Alayları” geleneği Eyüpsultan'da 2. kez canlanıyor ve çocuklarımız ilkokula dualarla başlıyor.

Osmanlı'da eğitime yeni başlayan çocuklar için Amin Alayları düzenlenirdi. Osmanlı kültürünün zenginliklerinden biri olan Amin Alayları, mektebe yeni başlayan çocukların okul korkusunu giderme, çocuklara okuma isteğini aşılama ve çocukları arkadaşlarıyla kaynaştırma gibi önemli pedagojik faydalar taşıyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da Osmanlı'nın 500 yıllık bu güzel geleneğini Eyüpsultan'da yaşatıyor.

Amin Alayları için 14 Eylül Cuma günü Eyüp Sultan meydanında bir program gerçekleştirilecek. Programda ilk olarak Başkan Remzi Aydın öğrencilere hitaben bir konuşma yapacak. Konuşmanın ardından ise çocuklar çeşitli etkinliklerle eğlenecek.

Köklü bir geleneği ihya etmek ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerimizin okula adaptasyonunu kolaylaştırmak için 2. kez düzenlediğimiz Amin Alayları programımızda siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten memnuniyet duyarız.


İletişim: Burak ÖZTÜRK - 0543 601 75 93

(Eyüpsultan Belediyesi Yayın Yönetmeni)

 Yer: Eyüpsultan Meydanı

Tarih: 14 Eylül Cuma - Saat: 09:30

 

AMİN ALAYLARI NEDİR?

Osmanlı Devleti’nde çocuklar olgunlaşma durumlarına göre, 4 ila 7 yaş arasında Sıbyan Mektebinde ilk eğitimlerine başlardı. Bu okulların çoğu, camilere bitişik olarak inşa edilirdi. Bu mekteplerde eğitime başlayan çocuklar için 14. Yüzyıl’dan 19. Yüzyıl sonlarına kadar çeşitli merasimler düzenlenmekteydi. Bu merasimlerin en önemlisi ise Amin Alayları idi.

 

Amin Alayı yapılacağı gün bütün aile hava aydınlanmadan kalkar, sabah namazından sonra çocuklara yeni elbiseleri giydirilerek, üstü başı mücevherat veya parıltılı taşlarla süslenmiş olduğu halde hep birlikte faytonlara binilip, çoğunlukla Eyüp Sultan Camii’ne ziyarete gidilir ve burada dua edilirdi.

@#ÖkkeşBölükbaşı ©#MedyaGünebakış

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul –Ekim.2018 -- okkesb61@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ - okkesb@turkfreezone.com,

Diğer Haberler

 • DARBE KİMDEN GELİRSE GELSİN KARŞIYIZ..
 • TRABZONLULAR BİRLEŞİNİZ
 • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI…
 • KUL VE MAHLÛKAT HAKKI..
 • ADAM OLMAK–OLAMAMAK VE GAZETECİLİK
 • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI..
 • DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP