MİLLİ EĞİTİM; MAARİF VAKFINA EMANET.!

Türkiye Maarif Vakfı Kanunu, Yürürlüğe Girdi. Türkiye Milli Eğitimi Vakfa Emanet...!

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

TÜRKİYE MAARİF VAKFI YASALLAŞTI


Türkiye Maarif Vakfı Kanunu, Resmi Gazete'nin Bugünkü Sayısında Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.

Kanuna göre, merkezi İstanbul'da olan Türkiye Maarif Vakfı adıyla vakıf kurulacak.

Vakıf, yurtdışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak, örgün, yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden, üniversiteye kadar tüm eğitim süreçlerinde burs verecek, okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açacak.     

Yurtiçinde de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirecek vakıf, bilimsel araştırmalar ve araştırma, geliştirme çalışmaları yapacak, yayınlar, metotlar geliştirecek, faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütecek.     

Vakıf, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açacak; yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler ile bunların devamı sayılacak kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat ve spor tesisleri, bakanlıkça uygun görülen eğitim amaçlı internet sitesi gibi yayın organları, yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kuracak.     

Benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla yasal sınırlar içerisinde ortaklık dahil her türlü iş birliği yapacak olan vakıf, öğrencilere, eğitim amaçlı burs, nakdi destek, defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile ayni destek sağlayacak.     

Türkiye Maarif Vakfı; bilimsel araştırmalar, araştırma-geliştirme çalışmaları gerçekleştirecek, çalışmalara destek olacak, bu çerçevede süreli, süresiz yayınlar yapacak, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenleyecek, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunacak.     

Vakıf, eğitim kurumlarında eğitmenlik, okutmanlık, danışmanlık ve akademisyenlik gibi görevleri üstlenecek kadroları yetiştirmek amacıyla eğitim tesisleri kuracak, eğitim programları düzenleyecek, dünyanın farklı yerlerinde bu eğitim programlarına katılımı teşvik edecek, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları maddi olarak destekleyecek.     

Nakdi Ve Ayni Yardım Kabul Edebilecek     

Bütün bu faaliyetleri yürütebilmek, faaliyetleri organize edebilmek için yurtiçi ve yurtdışından nakdi, ayni yardım kabul edebilecek olan vakıf, yurtiçi ve yurtdışında gelir sağlayıcı işletmeler kurabilecek, ortak olabilecek.     

Faaliyetleri tek başına, tüzel veya gerçek kişilerle ortaklıkla yapabilecek vakıf, gerektiğinde sadece tanıtım amaçlı faaliyetlerde de bulunabilecek. Türkiye Maarif Vakfı, ihtiyaç halinde faaliyetlerini, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz şirketler kurarak veya devralarak gerçekleştirebilecek. Vakıf tarafından yurtdışında örgün ve yaygın eğitim kurumları açılan şehirlerde, diğer kamu kurum ve kuruluşları aynı amaçla başka birimler oluşturamayacak.     

Mütevelli heyeti, yönetim ve denetim kurullarından oluşacak     

Mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşacak vakıfta, 12 üyeli mütevelli heyeti karar organı olacak.Mütevelli heyeti üyelerinin 4'ü Cumhurbaşkanı ve 3'ü Bakanlar Kurulu tarafından atanan 7 daimi üye ile 2'si Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi olmak üzere, Dışişleri ve Maliye bakanlıkları ile YÖK temsilcilerinden oluşacak. Mütevelli heyeti, gerektiğinde Türkiye Maarif Vakfı resmi senedinde değişiklik yapabilecek. Mütevelli heyeti daimi üyeleri, kendi aralarından 5 yıllığına başkan seçecek. Vakıf mütevelli heyeti üyeleri, en az 4 yıllık fakülte mezunlarından seçilecek, 72 yaşın bitimine kadar görev alabilecek.     

Türkiye Maarif Vakfı, yıl içinde elde ettiği brüt gelirin en fazla üçte birini mali, idari, hukuki ve bunlara yardımcı işlerde çalışan personel, yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara, kalan üçte ikisini ise vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için çalışan personele ve mal varlığını artıracak yatırımlara ayıracak.

Vakfın organlarında görev alanlar, Pasaport Kanunu'nun ilgili madde kapsamındaki Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikler nezdindeki müşavirlere tanınan haklardan yararlanacak.

Vakıf, yurtiçi ve yurtdışında iktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabilecek, devralabilecek ve ortak olabilecek.     

Vakfın gelirleri, ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan hibeler de dahil olmak üzere her türlü şartlı, şartsız bağışlar, yardımlar, yurtiçi ve yurtdışı her türlü ürün, hizmet, menkul, gayrimenkul, irat ve vasiyet bağışları, ayni ve nakdi yardımlar, vakıf faaliyetlerinden elde edilen muhtelif gelirler, iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanan gelirler, vakıf taşınır ve taşınmaz varlıkları ile diğer haklarının değerlendirilmesiyle sağlanan gelirler, Bakanlar Kurulu kararıyla genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak tutarlardan oluşacak. Vakıf kurumlar, veraset ve intikal, damga ve emlak vergileri ile harçlardan muaf olacak.     

Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi, resim ve harç istisnalarından yararlanacak olan Türkiye Maarif Vakfı’na yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilecek.    

Bakanlık Bütçesinden Vakfa 1 Milyon Lira     

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Türkiye Maarif Vakfı’nın kuruluşu, resmi senedi ve vakfın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler, Milli Eğitim Bakanlığı’nca sonuçlandırılacak. Yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Türkiye Maarif Vakfı’nın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra vakfa devredilmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyon lira aktarılacak. Vakfın kuruluş merkezi olarak kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı’nca uygun görülen taşınmaz, bedelsiz olarak verilecek.     

Türkiye Maarif Vakfı’nın kurulmasından ve teşkilatlanmasının tamamlanmasından sonra, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygun gördüğü, yurtdışında kamuya ait varlıklar Bakanlar Kurulu kararıyla bedelsiz olarak vakfa devredilecek.     

28 Haziran 2016 - 09:22Son Güncelleme : 28 Haziran 2016 - 09:26 -AA-


 

Mahiye Morgül, Ankara Eylül.2016 -–- mahiye@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ - okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb ----–------ E.mail: okkesb@telmar.net,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,- okkesb@gmail.com,

Mahiye Morgül, Ankara Eylül.2016 -–- mahiye@gmail.com,

 

 

 

Bu Maarif Vakfı Öğretmen Yetiştirme Ve Müfredat Yenileme Dahil MEB'nın Tüm Yetkilerini Alıyor....

Yani 4 yıllık yeni anaokulları için gereken "okur-yazar öğretmenliği" sertifikalarını da burası verecek.

Şu anda tüm anaokulu öğretmenleri panikte..

Sınıf Öğretmenliği Fakülteleri De Kapanacaklarını Konuşuyor.

 

28 Şubatta sol gösterip sağ vurdular, bu kez sağ gösterip bel altı vuruyorlar. 

"Cemaatle MEB'da Hiç Kapışma Yok Dikkat Edin" diyordum, artık kokusu çıktı, cemaate karşı kurulmuş gibi göstererek Milli Eğitime son darbeyi İndirdiler, adı bile Maarif oldu. 

Ders kitapları bir daha değişecek. Neden hepsini geri dönüşüme verdiklerini anladınız, geçmiş yılların kitaplarıyla karşılaştırma bile yapmanız istenmiyor.

 

Tüm Cumhuriyet Eğitimi Artık Cemaatüstü Maarif Vakfının Çöplüğünde.... 

Çocuğunuz kullandığı kitabı hatıra saklamak istese bile zorla elinden alıp çöpe atıyorlardı.

Mahiye Morgül

Mahiye Morgül, Ankara Eylül.2016 -–- mahiye@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ - okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb ----–------ E.mail: okkesb@telmar.net,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,- okkesb@gmail.com,

Mahiye Morgül, Ankara Eylül.2016 -–- mahiye@gmail.com,

 

 

MİLLİ EĞİTİM; MAARİF VAKFINA EMANET.!

Milli Eğitim Bakanlığı Paranteze mi Alınıyor ?

28 Haziran 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Maarif Vakfı Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri adeta bu vakfa veriliyor.

Türkiye Maarif Vakfı, yurt içinde ve yurt dışında okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar eğitim kurumları açmak, yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kurmak, eğitimci kadrosunu yetiştirmek, eğitim programlarını yapmak dahil Milli Eğitim Bakanlığına ait benzer birçok yetkiye sahip kılınmış..

Maarif Vakfı Kanununda, Resmi Gazetede yayınlanmasından itibaren 1 ay içinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden Maarif Vakfına 1.000.000 TL. aktarılacağı ve  Vakıf Senedinin MEB tarafından 3 ay içinde hazırlanacağı hükme bağlanmış.

Oysa Vakıflar Kanunu ve Medeni Kanununa göre, bir Vakfın kuruluşunda, vakfın amaçlarını yerine getirebilmesi için öncelikle bir malvarlığı tahsis edilmesi ön koşuldur.

Bu diğer Vakıflara tanınmayan ayrıcalık başta Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır, Anayasa Mahkemesince iptali gerekir.

Ayrıca, Vakfın karar organı olan Mütevelli Heyetinin 12 üyesinden 4’ü Cumhurbaşkanı tarafından 3’ü Bakanlar Kurulu tarafından atanan 7 DAİMİ üyeden oluşuyor. 2 üye MEB, 1 üye Dışişleri Bk.lığı, 1 üye Maliye Bk.lığı ve 1 üye YÖK temsilcisi olarak görevlendiriyor..  Mütevelli heyet üyeleri 72 yaşının bitimine kadar görev yapabilecekler. Maarif Vakfı kanunu 4. md.sinin 2.fıkrasına göre Diplomatik ayrıcalıkları da olacak:

Mütevelli Heyeti, Vakıf Senedinde her değişikliği yapabilecek.

Maarif Vakfı kuruluşundan itibaren her türlü vergi muafiyetine sahip olacak. Oysa, Vakıfların vergiden muafiyeti konusu, Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun ile belirlenmiştir. Buna göre; Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınacak vakfın; vergi muafiyeti talebinde bulunmadan önce kuruldukları tarihten itibaren en az bir yıl süre ile faaliyette bulunuyor olması ve bu süre içindeki faaliyetleri ile Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki sağlamış olmaları gerekmektedir.

Bu açıdan da, diğer vakıflar karşısında ayrıcalıklı bir konuma sahip olmuştur ve Maarif Vakfı Kanununun eşitlik ilkesinin ihlali nedeniyle AYM.nce  gerekir.

Maarif Vakfının merkezi İstanbul’da olacak. Oysa MEB ve diğer tüm temsilci gönderecek Bakanlık ve YÖK Ankara'da olmasına karşın... YENİ TÜRKİYE.!.?

Maarif Vakfı Kanununun 3. maddesinin  3.fıkrasına göre,Vakfın yurt dışında örgün veya yaygın eğitim kurumu açmış olduğu yerlerde diğer kamu kurumu ve kuruluşları aynı amaçla eğitim birimi açamayacak.

Bu hüküm, MEB yetkilerinin Vakfa devri anlamına gelmektedir.

Aslında  yeni bir vakfa ihtiyaç var mıydı? Kanımca, HAYIR. 1981’de (MEBV)  Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı olarak kurulan, Merkezi: Ankara’da olan, 1986’da adı değiştirilerek Milli Eğitim Vakfı adını alan ve amaçları arasında “Atatürkçü düşüncenin yerleştirilmesi” olan MEV varken, yeni bir vakfa ihtiyaç duyulmasının arka planını izlemek dikkate değerdir.

Yoksa amaç tüm Bakanlıkları tek elde toplamak mı? Karar organı olan Daimi 7 Mütevelli Heyet üyesinin 4'ü CB ve 3'ü Bakanlar Kurulunca atanacağı dikkate alındığında amacın tek elde toplamak olduğunu söylemek mümkün…

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden aktarılacak 1 Milyon ile kuruluşu yapılacak Maarif vakfı, eğitim birliğini, bu açıdan, Anayasa 174. maddesinin ihlali niteliğindedir.

Birçok hükmüyle Anayasanın eşitlik ilkesine, eğitim birliği ilkesine aykırı olan Maarif Vakfı Kanununun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması halinde, yürütmeyi durdurma talebinde bulunulması gerekmektedir. 28 Haziran’da Resmi Gazetede yayınlanmasından itibaren 1 ay içinde MEB bütçesinden 1 Milyon TL aktarılması önlenmelidir. 

Türkiye artık aklını başına almalı, dini siyasete, eğitime alet etmekten kaçınmalı, yeni paraleller üretmekten vazgeçmeli, bilim, özgürlük, eşitlik ve fırsat eşitliği gibi uzun vadeli amaçlara hizmet eden kaliteli  bir eğitim modeli oluşturmalı.

Ülkemiz için, geleceğimiz olan çocuklarımız için önemli olan budur.

Nazan Moroğlu

Öğr. Gör. Nazan Moroğlu;

1947 yılında doğmuş, Alman Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Kadın hukuku alanında yüksek lisans yapmış, Almanca ve İngilizce bilmektedir. Avrupa Birliği Kadın Hukukçular Derneği kurucu üyesi ve Avrupa Kadın Lobisi üyesidir. Halen İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı'dır. AGİT, Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliği Komitesi, HABİTAT, Avrasya Kadınlar İşbirliği toplantılarında resmi delegasyonda yer almıştır. Kadın hukuku, Medeni Kanun, Kadın Erkek Eşitliği alanında yazılmış kitapları bulunmaktadır. Av. Nazan Moroğlu evli ve iki çocuk annesidir. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde seçimlik "Ulusal ve Uluslararası Hukukuta Kadın Hakları" dersini vermektedir.

 

 

6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu, 28 Haziran 2016 tarihli ve 29756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

28 Haziran 2016 Salı Resmi Gazete

TÜRKİYE MAARİF VAKFI KANUNU

Kanun No. 6721                                          Kabul Tarihi: 17/6/2016

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam  

MADDE 1-

(1) Bu Kanunun amacı; yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek için merkezi İstanbul'da olan Türkiye Maarif Vakfının kurulması ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

İKİNCİ BÖLÜM

Türkiye Maarif Vakfının Faaliyetleri ve Organları Türkiye Maarif Vakfının faaliyetleri

MADDE 2-

(1) Türkiye Maarif Vakfının 1 inci maddede tanımlanan amaçları gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetler şunlardır: a) Eğitim ve öğretim ile ilgili olarak;

1) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açmak,

2) Yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler kurmak,

3) Eğitim tesislerinin mütemmim cüzü sayılacak kütüphaneler, laboratuarlar, sanat ve spor tesisleri kurmak,

4) Eğitim amaçlı internet sitesi gibi yayın organları kurmak, Milli Eğitim Bakanlığının uygun gördüğü eğitim program ve içeriklerini geliştirmek, üretmek ve yayımlatmak,

5) Eğitim kurumlarında hizmet veren ve eğitim alan kişilerin barınma ihtiyacını karşılayacak yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kurmak.

b) (a) bendinde sayılan tesisleri satın almak, devralmak ve kiralamak.

c) Benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla yasal sınırlar içerisinde ortaklık dahil her türlü işbirliği yapmak.

ç) Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün eğitim süreçlerinde öğrencilere; eğitim amaçlı burslar ile nakdi destekler ve defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile ayni destekler sağlamak.

d) Eğitim metot ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara destek olmak, bu çerçevede süreli ve süresiz yayınlar yapmak, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlemek ile bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Eğitim kurumlarında eğitmenlik, okutmanlık, danışmanlık ve akademisyenlik gibi görevleri üstlenecek kadroları yetiştirmek amacıyla; eğitim tesisleri kurmak, eğitim programları düzenlemek, dünyanın farklı yerlerinde bu eğitim programlarına katılımı teşvik etmek, katılımcılara burs ve barınma gibi imkanlar sunmak, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları maddi olarak desteklemek ve gerektiğinde bunlarla işbirliği yapmak.

 f) (a) ila (e) bentlerinde belirtilen faaliyetleri yürütebilmek ve amacı çerçevesindeki faaliyetleri organize edebilmek için yurt içi ve yurt dışından nakdi ve ayni yardım kabul etmek, yurt içi ve yurt dışında gelir sağlayıcı işletmeler kurmak ve mevcut işletmelere ortak olmak.

(2) Türkiye Maarif Vakfı, bu faaliyetleri tek başına yapabileceği gibi tüzel veya gerçek kişilerle ortak olarak da yapabilir. Türkiye Maarif Vakfı gerektiğinde sadece tanıtım amaçlı faaliyetler de yapabilir, ortak faaliyetlere katılabilir veya bu tarz faaliyetleri destekleyebilir. Ayrıca, ihtiyaç halinde bu maddede sayılan bütün faaliyetleri özel hukuk tüzel kişiliğini haiz şirketler kurarak veya şirketler devralarak bu şirketler üzerinden bu faaliyetlerin hepsini veya bir kısmını gerçekleştirebilir.

(3) Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt dışında örgün ve yaygın eğitim kurumları açılan şehirlerde, diğer kamu kurum ve kuruluşları aynı amaçla başka birimler oluşturamaz. Türkiye Maarif Vakfının organları, organların oluşumu ve görevleri

MADDE 3-

(1) Türkiye Maarif Vakfının organları Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur.

(2) Mütevelli Heyeti, Türkiye Maarif Vakfının karar organı olup on iki üyeden oluşur. Bunlardan dördü Cumhurbaşkanı ve üçü Bakanlar Kurulu tarafından atanan yedi daimi üye ile ikisi Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi olmak üzere Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu temsilcilerinden teşekkül eder. Türkiye Maarif Vakfının kuruluşuna katılan gerçek kişiler ve tüzel kişi temsilcileri Türkiye Maarif Vakfının Mütevelli Heyetini oluşturur. Daimi üyeliklerde boşalma olması durumunda, daimi üyeler salt çoğunlukla boşalan üyelikler için yeni üyeler seçer. Mütevelli Heyetinin toplantılarına mazeretsiz olarak art arda üç kez veya son on toplantının beşine katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

(3) Mütevelli Heyeti gerektiğinde Türkiye Maarif Vakfı resmi senedinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

(4) Mütevelli Heyeti daimi üyeleri, daimi üyeler arasından beş yıllığına bir başkan seçerler.

(5) Yönetim Kurulu, Türkiye Maarif Vakfının icra organı olup Türkiye Maarif Vakfını temsil yetkisini haizdir. Yönetim Kurulu, bir başkan ve altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri ve başkanı Mütevelli Heyeti tarafından beş yıllığına atanır ve atanan üyeler gerektiğinde Mütevelli Heyeti tarafından görevden alınabilir. Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu üyelerini Mütevelli Heyeti içerisinden veya dışarıdan seçebilir.

(6) Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Türkiye Maarif Vakfının faaliyet ve hesaplarını denetler. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından beş yıllığına atanan beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulunun oluşumunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının temsilcilerine yer verilir.

(7) Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri en az dört yıllık fakülte mezunlarından seçilir ve yetmiş iki yaşının bitimine kadar görev alabilirler.

Mali haklar

MADDE 4-

(1) Türkiye Maarif Vakfının bu Kanunda sayılan organlarına ve Türkiye Maarif Vakfı resmi senedi ile oluşturulacak yeni birimlerine ödenecek ücretler, harcırahlar ve yolluklar ile diğer özlük hakları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Türkiye Maarif Vakfının organlarında görev alan kişiler 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü maddesi kapsamındaki Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere tanınan haklardan faydalanırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türkiye Maarif Vakfının Bütçesi ve Gelirleri ile Muafiyet, İstisna ve İndirimler Türkiye Maarif Vakfının bütçesi ve gelirleri ile muafiyet, istisna ve indirimler

MADDE 5-

(1) Türkiye Maarif Vakfı, 2 nci maddede yer alan amaç ve faaliyetleri doğrultusunda yıllık bütçe yapar. Bütçe hesap dönemi takvim yılıdır. Türkiye Maarif Vakfı, yıl içinde elde ettiği brüt gelirin en fazla üçte birini mali, idari, hukuki ve bunlara yardımcı işlerde çalışan personel, yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara; kalan üçte ikisini ise Türkiye Maarif Vakfının amaçlarına, bu amaçları gerçekleştirmek için çalışan personele ve mal varlığını artıracak yatırımlara sarf ve tahsis eder. Ayrıca Türkiye Maarif Vakfı, amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında iktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabilir, devralabilir ve bunlara ortak olabilir.

(2) Türkiye Maarif Vakfının gelirleri şunlardır:

a) Türkiye Maarif Vakfının amacına uygun ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan hibeler de dahil olmak üzere her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

b) Yurt içi ve yurt dışı her türlü ürün, hizmet, menkul, gayrimenkul, irat ve vasiyet bağışları ile ayni ve nakdi yardımlar.

c) Vakıf faaliyetlerinden elde edilen muhtelif gelirler.

ç) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanan gelirler.

d) Vakıf taşınır ve taşınmaz varlıkları ile diğer haklarının değerlendirilmesi ile sağlanan gelirler.

e) Bakanlar Kurulu kararı ile genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak tutarlar.

f) Diğer gelirler.

(3) Türkiye Maarif Vakfı;

a) Kurumlar vergisinden (iktisadi işletmeler ve iştirakler hariç),

b) Yapılan bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,

c) Bu Kanunda sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar nedeniyle damga vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden, muaftır.

(4) Türkiye Maarif Vakfı, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi, resim ve harç istisnalarından yararlanır.

(5) Türkiye Maarif Vakfına yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller

MADDE 6-

(1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükümleri uygulanır. Türkiye Maarif Vakfının kuruluş işlemleri

GEÇİCİ MADDE 1-

(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye Maarif Vakfının kuruluşu, Türkiye Maarif Vakfı resmi senedi ve Türkiye Maarif Vakfının Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler Milli Eğitim Bakanlığınca sonuçlandırılır.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Türkiye Maarif Vakfının kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Türkiye Maarif Vakfına devredilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına bir milyon Türk lirası aktarılır. (3) Türkiye Maarif Vakfının tescil işlemlerini müteakip bir ay içinde Mütevelli Heyeti, Türkiye Maarif Vakfının teşkilatlanmasına yönelik bütün kararları alır, bu Kanunda sayılan organların atamasını yapar ve Türkiye Maarif Vakfının iç mevzuatını mevcut yasalar çerçevesinde hazırlar. Türkiye Maarif Vakfının politikalarını ve stratejik planını, geçici bütçesini ve Türkiye Maarif Vakfının resmi internet sitesini hazırlar.

(4) Türkiye Maarif Vakfının kuruluş merkezi olarak kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca uygun görülen taşınmaz, bedelsiz olarak Türkiye Maarif Vakfının kullanımına bırakılır. Türkiye Maarif Vakfının kurulmasından ve teşkilatlanmasının tamamlanmasından sonra, Milli Eğitim Bakanlığının uygun gördüğü yurt dışında kamuya ait varlıklar Bakanlar Kurulu kararı ile bedelsiz olarak Türkiye Maarif Vakfına devredilir. Yürürlük

MADDE 7-

(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 8-

(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Mahiye Morgül, Ankara Eylül.2016 -–- mahiye@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ - okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb ----–------ E.mail: okkesb@telmar.net,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,- okkesb@gmail.com,

Mahiye Morgül, Ankara Eylül.2016 -–- mahiye@gmail.com,

Diğer Haberler

 • AHİ EVRAN-I VELİ & HACI BEKTAŞI VELİ BULUŞMASI
 • AZERBAYCAN & MEHTAPLI GECE
 • GÖNÜL IŞIKLARI ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
 • *THALASSOPHİLE* SUALTINA YOLCULUK
 • KÖY ENSTİTÜLERİ UNUTULAMAZ, UNUTULMADI.!
 • İSTANBUL’UN YILDIZLARI TRAFİKTE MUTLULUK DAĞITIYOR
 • GELENEKSEL PERPA ŞİİR GÜNLERİ
 • DÜNYA ANADİL GÜNÜ & BİLİNMEYEN DİL KOMEDİSİ
 • GÖNLÜMDE AÇAN AKÇİĞDEM
 • SERKAN BAYER RESİM SEVERLERLE BULUŞUYOR.!
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP