KEMERBURGAZ RANT PLANLARINI YARGI ONAYLAMADI.!

Eyüpsultan, Kemerburgaz’da Rant Planlarına Yargı Dur Dedi.!

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

KEMERBURGAZ RANT PLANLARINI YARGI ONAYLAMADI.!

Eyüpsultan, Kemerburgaz’da Rant Planlarına Yargı Dur Dedi.!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Eyüp sultan, Kemerburgaz’da Alibeyköy Havzası koruma alanı sınırları içindeki 382 bin metrekarelik alanı “rezerv alan” ilan ederek imara açmasına karşı İBB tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

EYÜPSULTAN, KEMERBURGAZ’DA RANT PLANLARINA YARGI DUR DEDİ.!

Mahkeme, planları hukuka, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı buldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kemerburgaz’da rezerv yapı alanı ilan ettiği toplam 382 bin 772 metrekarelik alanını 100 binlik Çevre Düzeni Planı değişikliğini 12 Şubat 2021’de onayladı.

4 Mayıs 2021 tarihinde de alanın alt ölçekleri planlarına onay çıktı. İBB, planların yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açtı. Bakanlığa açılan davaya Eyüp sultan Belediyesi ve Emlak Konut GYO da müdahil oldu. İstanbul 9. İdare Mahkemesi, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 28 Haziran 2022 tarihli kararı ile planların yürütmesini durdurdu.

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, kararı “Özellikle su havzalarının korunması, kentin kuzeye doğru büyümesinin önlenmesi açısından önemli bir karar” olarak değerlendirdi.

 

BİLİRKİŞİ: YEŞİL VE SPOR ALANI YAPILAŞMAYA AÇILDI

Dava dosyasına giren bilirkişi raporunda dikkat çekici tespitler yer aldı. Planlama alanının toplam 182 bin metrekaresinin Alibey Havzası Orta ve Kısa Mesafeli Koruma alanında bulunduğu belirlendi. 78 bin metrekaresinin kısa mesafeli, 106 bin metrekaresinin orta mesafeli koruma alanında kaldığı tespit edildi. 2009 yılında onaylanan Çevre Düzeni Planı’nda bölgenin orman ve su havzası arasında kentsel-bölgesel yeşil ve spor alanı olarak önerildiği hatırlatılarak yapılan değişiklik ile alanın “havza içi rehabilite edilecek alan” ilan edilerek yapılaşmaya açıldığı vurgulandı.

 

“İSKİ YÖNETMELİĞİNE AYKIRI”

Alt ölçekli planlarda orta mesafeli koruma kuşağında kalan alana “konut ve ticaret” fonksiyonu getirildiği ve yapılaşma yoğunluğunun “hektar başına 110 kişi” değerinin belirlendiği aktarılarak bu yoğunluk değerinin İSKİ İçme suyu Havzaları Yönetmeliği’ne aykırı bulundu. Dava konusu işlemde kentsel tasarım projesinin bulunmadığı ve bu nedenle mevzuata uygun olmadığı da kaydedildi.

Bilirkişi raporunda, imar planında bazı alanların onama sınırı dışına çıkarıldığı bunun gerekçesinin açıklanmadığı bu durumun planın bütünlüğünü bozduğu ifade edildi. Bilirkişi bu gerekçelerle planları şehircilik ilkelerine, eşitlik ilkesine, planlama esaslarına uygun olmadığı kanaatine vardı.“.                                                       

 

DOĞAL ALAN SÜREKLİLİĞİ BOZULDU.

Bilirkişi raporunu kararına esas alan mahkeme de Çevre Düzeni Planı değişikliğinin, yeşil- doğal alan sürekliliğini ve ana Çevre Düzeni Planı kararlarını bozduğunu vurguladı. İSKİ İçme suyu Havzaları Yönetmeliği’nde Alibeyköy Orta Mesafeli Koruma Alanı için Eyüpsultan Belediyesi sınırları içinde ortalama yapılaşma yoğunluğunu hektar başına 30 kişi belirlenmesine rağmen dava konusu planlarda tanımlanan değerin hektar başına 110 kişi olduğuna dikkat çekildi. Planlar; imar mevzuatına şehircilik ilkeleri ve planlama esasları ile kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varıldı.

Dava konusu işlemlerin hukuka aykırı olduğu saptamasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine ayrı bir durum yaratacağı, hem de davacılar yönünden telafisi güç zararlara neden olacağı vurgulandı.

Kararda “İşlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmemesi halinde hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak ilgilisi açısından oluşacak zarar, işlemin uygulanmasına devam olunmasıyla artacak, yargılamanın sonunda verilebilecek iptal kararı ile önceki halin iadesi olanaksızlaşacaktır” denildi. NE OLMUŞTU.?

 

AKP’li EYÜPSULTAN BELEDİYESİ GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİNİ İHALE İLE YANDAŞA SATTI

AKP’li Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Eyüpsultan Kemerburgaz’da bulunan 47/1 ada 3106 parsel 210.538 m² gecekondu önleme bölgesini 7. Parsele bölerek ihale yoluyla 244/1 ve 246/5 parselleri ihale düzenledi. Geçtiğimiz günlerde AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın ortağı olduğu Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmaya satılmıştı. Bunun üzerine CHP Eyüpsultan Belediye Meclis Grubu ve CHP İstanbul Kent Hakları izleme kurulu gerekli ihtirazda bulundu.

Henüz ihtirazların sonucunu beklemeden 558/3 sayılı parsel 8.741 m² arsanın da satışını meclise getirerek satış yetkisi aldı.

Konuyla ilgili meclis kararının iptali için dava açacak olan CHP Eyüpsultan Belediye Meclis Grubu ve CHP Kent Hakları İzleme Kurulu satışları yapılan ve yapılacak olan parsellerin bulunduğu alanda kararlarını duyuran bir basın toplantısı düzenledi.

Yapmış olduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Değerli Basın mensupları;

Bugün Burada Toplanmamızın Sebebi; Geçmişte Gece Kondu Önleme Bölgesi Olarak İlan Edilmiş, Kemerburgaz 47/1 Pafta 3106 Parsel Sayılı 210.538 M² Yüzölçümlü Taşınmazın Hikâyesi…

 

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI;

Bizler CHP’li Meclis üyeleri olarak; Eyüp sultan halkının hakkını ve hukukunu koruyarak, halkı ve tüm kamuoyunu doğru bilgilendirerek denetleme görevimizi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

Kemerburgaz sizlerin de gördüğü gibi olağanüstü değerlere sahip olması ve yerin büyüklüğü açısından da bakıldığında daha önceden göreve gelen AKP’li Belediye Başkanları ve yöneticilerinin iştahını kabartmıştır. Çeşitli dönemlerde satış girişimleri yapılmış olsa da Eyüp sultan halkının öz kaynağı olan bu parselin satışı her defasında Cumhuriyet Halk Partisi Meclis gruplarımızın çabalarıyla durdurulmuştur.

Bölge, 09.09.2003 tarihinde ve 1631 sayılı Bakanlık Kararı ile Kemerburgaz 3 nolu gecekondu önleme bölgesi ilan edilmiş olup, 08/09/2004 tarih ve 2130 sayılı Bakanlık Kararı ile de Kemerburgaz 2 nolu gecekondu önleme bölgesi olarak Eyüp Belediyesine devredilmiştir. Söz konusu gecekondu önleme bölgelerinin 775 sayılı kanun kapsamındaki iş ve işlemlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Eyüp Belediye Başkanlığı tarafından yürütüleceği de bildirilmiştir.

Daha önce 3106 parsel sayılı taşınmaz, 06.12.2018 Tarihinde “Gecekondu Önleme Bölgesi’nden çıkarılmak ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmek üzere Eyüp sultan Belediye Meclisinde görüşülmüş olup,  CHP Meclis grubumuzun etkin muhalefeti ile oy birliğiyle müdürlüğüne iade edilmişti.

Bu dönemde de 05.02.2020 tarih ve 15 sayılı Hukuk Komisyonu raporunda aynı bölge 47/1 pafta 3106 parsel sayılı 210.538 m² için Kat Karşılığı, Satış, Yap İşlet Devret Modeli ve Kiralama yöntemleri ile Belediye Başkanına satış yetkisi verilmesi için meclis gündemine getirildi. Meclis üyelerimizin muhalefetine rağmen AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi.

Aradan geçen on ay sonunda 9 Aralık 2020 tarihinde bölge ile ilgili taşınmazın; Arsa Satış Karşılığı Hasılat Paylaşım yöntemiyle satılması ve satışa ilişkin düzenlenecek protokolün imzalanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi gündeme tekrar getirildi. Yine Meclis üyelerimizin muhalefetine rağmen AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi.

Kemerburgaz Rezerv Yapı Alanına İlişkin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 17 Şubat 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Plan Yapma Yetkisiyle planlar askıya çıkarıldı.

Bakanlıkça yapılan plan, Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi, 6306 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesine göre 12.02.2021 tarihinde onaylanmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı Kent Hakları İzleme Kurulu süreci yakından takip ederek Plan değişikliğine 02.03.2021  ve 07.06.2021 tarihlerinde gerekli itirazlarda bulundu.

Ancak, yapmış olduğumuz bu itirazların sonucu dahi beklenmeden, 25 Eylül 2021 tarihinde Bakanlık tarafından Plana uygulama yapılarak, alan ifraz edilerek yedi adaya bölünmüştür.

 

29 Eylül 2021 tarihinde de bu adalardan iki en büyük parsel olan 244/1 ve 246/5 parseller yangından mal kaçırırcasına ihaleye çıkartıldı. Ancak, ihalede alıcı çıkmayınca satış gerçekleşmedi.

Satışta ısrarcı olan Eyüp sultan Belediyesi 15 Aralık 2021 tarihinde ikinci defa ihaleye çıkarak, 1.774.000.000 TL bedelle AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın ortağı olduğu Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmasına satılmıştır.

Bu süreç devam ederken, kalan beş adayı da satmaya niyetli olduğunu anladığımız Belediye, aynı alan içerisinde bulunan 558 ada 3 parsel sayılı 8.741 m² taşınmazın satışı için 4 Kasım 2021 tarihinde Meclis gündemine getirmişti. CHP li meclis üyelerinin ret oyuna rağmen AKP ve MHP oylarıyla kabul edilerek, Eyüp sultan Belediye Başkanına satış yapma yetkisi vermişlerdir.

Günümüz koşullarında olası bir deprem gerçeğini göz ardı eden Eyüp sultan Belediye Başkanı ve yönetimini, elindeki bu denli değerli gecekondu önleme bölgesini yandaşa rant yaratmak uğruna satarak, halkının yaşamını hiçe saymasını kabul etmiyoruz.

Kanunla (yasayla) gecekondu önleme bölgesi ilan edilen bir yerin kanun iptal edilmeden satılması mümkün değildir. Hukuka aykırıdır. Hukuk tanımamaktır.

Eyüp sultan Belediye Başkanı ve Yönetimini kararını bir kez daha gözden geçirmeye davet ediyoruz.

CHP Eyüp sultan Belediye Meclisi Grubu ve CHP İstanbul İl Başkanlığı Kent Hakları izleme kurulu olarak gerekli itirazlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Meclis Kararının iptali için davamızı açıyoruz ifadesinde bulunulmuş idi.

Ramazan Yiğit, Haber Etkin, 18 Tem 2022, Pazartesi

Tags: #3106 parsel, #açıklama, #AKP, #Çevre Şehircilik, #İklim Değişikliği Bakanlığı, #CHP, #deniz, #köken, #Emlak, #Konut GYO, #Eyüp sultan, #Belediyesi, #İBB, #İBB İmar #Şehircilik Daire,  #İSKİ,  #İstanbul,  #İYİP,  #Kemerburgaz, #Mahkeme, #MHP

@ #ÖkkeşBölükbaşı © #medyagunebakis.com, #ToplumsalMuhalefet,

 

https://haberetkin.com/eyupsultan-kemerburgazda-rant-planlarina-yargi-dur-dedi.html 

Diğer Haberler

 • ADALETE GÜVENİYOR MUSUNUZ.?
 • KADINLARA BİR DÜŞMANLIK YOLU DAHA
 • BAŞIMIZIN BELASI CEZASIZLIK KÜLTÜRÜ.!
 • MÜŞTERİLERİ DOLANDIRICILIKTAN KORUMA TİMİ.
 • KEMERBURGAZ RANT PLANLARINI YARGI ONAYLAMADI.!
 • *İMAM"ın POLİSLERİ ve TARİKATLAR*
 • BU YARGIYLA SİVİL ANAYASA YAPILIR MI.?
 • PTT ve KURUMSAL SOYGUN
 • AKP; 17 ADAMIZI, YUNANİSTA’A VERDİ.!
 • KUZU; KURTLUK YAPARKEN YAKALANDI.!
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP