ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN UMUT YILDIZI

Denizli Emniyet Müdürlüğü ‘Çocukların Geleceği İçin Umut Yıldızı’ Projesi hazırladı.

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN UMUT YILDIZI

Denizli Emniyet Müdürlüğü ‘Çocukların Geleceği İçin Umut Yıldızı’ Projesi hazırladı.

Denizli Emniyet Müdürü Zeki Bulut, projeyle 15-18 yaş arasında temel eğitimini tamamlamayan, herhangi bir eğitim kurumunda kaydı bulunmayan gençlerin, suç ve zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik mesleki eğitim kursları düzenleyeceklerini söyledi.

De­niz­li Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, ‘Ha­ya­ta Pas Ver Pro­je­si’nin ar­dın­dan ‘Ço­cuk­la­rın Ge­le­ce­ği İçin Umut yıl­dı­zı’ pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­di.

‘Ço­cuk­la­rın Ge­le­ce­ği İçin Umut Yıl­dı­zı’ Pro­je­si hak­kın­da Po­li­se­vi’nde bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­dı. Top­lan­tı­ya Vali Ab­dül­ka­dir Demir, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Zolan, Em­ni­yet Mü­dü­rü Zeki Bulut, pro­to­kol ve eği­ti­me ka­tı­la­cak öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı.

Em­ni­yet Mü­dü­rü Zeki Bulut, mes­le­ki eği­tim kurs­la­rın­da is­ta­tis­ti­ki ola­rak ba­şa­rı­nın düşük ol­du­ğu­nu be­lir­le­dik­le­ri­ni, bu ne­den­le bir fark ya­ra­ta­rak bu eği­tim kursu sü­re­cin­de pek çok sos­yal ak­ti­vi­te ger­çek­leş­ti­re­rek ba­şa­rı ora­nı­nı yüzde 100’e çı­kart­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.

Bulut, önü­müz­de­ki gün­ler­de öğ­ren­ci­ler­le si­ne­ma­ya gi­de­cek­le­ri­ni, 2 gün­lük bir An­tal­ya se­ya­ha­ti ola­ca­ğı­nı, spor ak­ti­vi­te­le­ri ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri­ni de kay­det­ti.

 

Bulut “Lise eği­tim­le­ri­ni ta­mam­la­ya­ma­yan ya da ya­rı­da bı­ra­kan, 25 genç kar­de­şi­mi­ze ulaş­tık. On­la­rın mes­lek edin­dir­me kurs­la­rı ile ha­ya­ta daha kolay yol­dan, daha güçlü ayak­ta du­ra­bi­le­cek­le­ri bir ortam sun­ma­ya ça­lış­tık” dedi.

Bulut “Ar­ka­daş­la­rın ön­ce­lik­le is­tih­da­mı kolay alan­da ek­sik­lik du­yu­lan ser­vis ele­ma­nı ter­ci­hi­miz oldu. 2.5 ay sü­recek eği­tim bo­yun­ca büyük otel­ler­de eği­tim imkânı ola­cak” diye ko­nuş­tu.

Proje kapsamındaki eğitimler kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile gerçekleştirilecek.

 

Kurs için Emniyet Müdürlüğü, İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı.

Servis elemanı kursu açıldı, bu kursa katılan çocuklara kıyafetleri, kurs yerlerine ulaşımları, ücretsiz olarak sağlanacak.

Kursa gençlerin ilgisini artırmak için sosyal faaliyetler düzenlenecek. Denizli’de hizmet veren otellerle görüşülerek öğrenciler bu otellerde eğitim alacak.

Denizli Haber: 19 Mart 2013 Salı -17.52

 

 

Fatih Bacak,  Antalya – Nisan.2013

http://www.medyagunebakis.com/  fb.antalya007@gmail.com,

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

Fatih Bacak, Antalya Nisan.2013

 

Diğer Haberler

 • KARDEŞ KÜLTÜR AZERBAYCAN KONYA’DA
 • TÜRKİYE, AZERBAYCAN DOSTLUK KONSERİ
 • ZENGAZUR SANATKARLIĞI EL SANATLARI SERGİSİ
 • AHİ EVRAN-I VELİ & HACI BEKTAŞI VELİ BULUŞMASI
 • AZERBAYCAN & MEHTAPLI GECE
 • GÖNÜL IŞIKLARI ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
 • *THALASSOPHİLE* SUALTINA YOLCULUK
 • KÖY ENSTİTÜLERİ UNUTULAMAZ, UNUTULMADI.!
 • İSTANBUL’UN YILDIZLARI TRAFİKTE MUTLULUK DAĞITIYOR
 • GELENEKSEL PERPA ŞİİR GÜNLERİ
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP