9.ENERJİ SEMPOZYUMU - 2013

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen TMMOB 9. Enerji Sempozyumu 12–13-14 Aralık tarihlerinde Ankara‘da yapılacaktır.

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

9. ENERJİ SEMPOZYUMU - 2013

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen TMMOB 9. Enerji Sempozyumu 12 – 13 - 14 Aralık tarihlerinde Ankara‘da gerçekleştirilecektir.

1996 yılından bu yana iki yılda bir yapılmakta olan sempozyumun bu yılki teması Toplumsal Etkileri Çerçevesinde Enerji olarak belirlenmiştir.

Sempozyuma aşağıdaki başlıklarda ve sempozyumun ana konusu içerisinde bildiriler kabul edilecektir:

· Enerji Yoksulluğu

· Enerjide Kamusal Planlama

· Enerji Ekonomisi

· Enerji Özelleştirmeleri ve Serbestleşme Uygulamaları

· Enerji Verimliliği

· Yenilenebilir Enerji Kaynakları

· Nükleer Enerji

· Enerji ve Çevre

TMMOB 9. Enerji Sempozyumu ile enerjinin toplumsal etkilerini ortaya koyan, sosyal, ekonomik ve çevresel politikalar ile bütünleşik enerji politikalarının belirlenebileceği bir platform yaratılması hedeflenmiştir.

Sempozyum programında yer verilmek üzere bildiri başvuruları alınacak ve Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Sempozyumda yer alması istenen bildirilerin geniş özetlerinin, 24 Mayıs 2013 tarihine kadar enerjisempozyumu@emo.org.tr adresine e-posta aracılığıyla ulaştırılması gerekmektedir.

Sempozyumla ilgili bilgiler  http://tmmobenerjisempozyumu.org/ 

adresinde ve e-posta ekindeki broşürde yer almaktadır.

 

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

Tel: 0312 425 3272 / 122 - Faks: 0312 417 38 18

E-posta: enerjisempozyumu@emo.org.tr 

Ihlamur Sokak No:10 Kızılay/Ankara

 

9. ENERJİ SEMPOZYUMU 2013 SONUNDA ANKARA`DA YAPILACAK

Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu`nun hafta sonu yapılan toplantısında 9. Enerji Sempozyumu`nun 2013 yılsonunda Ankara`da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Sempozyumun ana temasına ilişkin görüş ve önerilerin alındığı toplantıda, sempozyumun temasının belirlenmesi ve kesin tarihin saptanması konusunda 9. Enerji Sempozyumu Yürütme Kurulu yetkilendirildi. 

Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu, 8 Aralık Cumartesi günü EMO Genel Merkezi‘nde toplandı. Toplantı EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş tarafından başlatıldı. Açılışın ardından Cengiz Göltaş, sözü toplantıyı yönlendirmek üzere Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Musa Çeçen‘e bıraktı. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Musa Çeçen, 1996 yılında gerçekleştirilmiş olan ilk enerji sempozyumundan başlayarak, bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan sekiz enerji sempozyumu hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu. Bugüne kadar yapılmış olan sempozyumların temaları katılımcılarla paylaşıldı. Ardından katılımcılar tema ile ilgili görüşlerini dile getirdiler.

9. Enerji Sempozyumu için toplantıda gündeme getirilen tema önerileri şöyle:

1) Enerji Politik ve Toplumsal Etkileri

2) Enerji Nereye Kadar? Kim İçin? Ne İçin?

3) Enerji Kaynaklarının Talanı ve Savaş

4) Enerji Ucuzluğu Nasıl Sağlanabilir?

5) Yaşanabilir Bir Dünya İçin Enerji Politikaları

6) Enerji Yoksulluğu ve Yeniden Kamusallık

7) Enerji Güvenliği ve Ucuzluğu İçin Yeniden Kamusallık

8) Enerji Şart mıdır?

9) Enerji Talanına Karşı Yeniden Kamusallık

10) Ulusal Kaynakların Talanı: Yeniden Kamusallık

Bu öneriler çerçevesinde Sempozyum Yürütme Kurulu‘nun ilk toplantısında temanın kesinleştirilmesine karar verilirken, daha sonra ilan edilecek olan Yürütme Kurulu toplantısına dek toplantıya katılan ya da katılmayan Düzenleme Kurulu üyelerinden elektronik ortamda gelecek önerilerin de dikkate alınması öngörüldü. Tema gündemi altında karikatür, resim ve fotoğraf sergileri ile yarışmalar düzenlenerek, sempozyum öncesi sürecin beslenebileceği belirtilirken, basın-yayın ilişkilerinin daha aktif kullanılması gerektiği görüşleri de dile getirildi.

  

Sempozyumun Ankara‘da yapılmasına karar verildi. Gelecek yılsonunda yapılacak olan sempozyumun kesin tarihinin Kasım sonu/Aralık başına denk gelecek şekilde, TMMOB‘nin diğer etkinlikleri ve benzer ulusal ölçekli enerji etkinlikleriyle çakışmamasını sağlamak üzere Sempozyum Yürütme Kurulu tarafından yapılacak çalışma ile belirlenmesi konusunda da Yürütme Kurulu yetkilendirildi.

 

 

Fatih Bacak,  Antalya Mart.2013

http://www.medyagunebakis.com/ -fb.antalya007@gmail.com,

TDFAJANSToplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

Fatih Bacak, Antalya Mart.2013

 

UTES'13

9. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU

25-28 ARALIK 2013

Bilindiği gibi, bir ülkenin kalkınmasındaki başlıca göstergelerden biri, tüketilen enerji miktarıdır. Günümüzde  ülkelerin karşı karşıya bulunduğu sorunlardan en önemlisi enerjidir.

Böyle bir sorunun çözümünde temiz  enerjinin üretilmesi, depolanması, dağıtılması ve kullanılması, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan  çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Fosil enerji kaynaklarının sınırlı oluşu, özellikle petrolün  politik baskı aracı olarak kullanılması, temiz olmayıp atmosferi kirletici olması, artan CO2 ve diğer gazlar ile iklim değişikliğini tetiklemeleri, enerji sorununa daha büyük boyutlar ve önem kazandırmaktadır.

Birbirini izleyen enerji bunalımları, nüfus artışı ve gelişen teknoloji sonucu ortaya çıkan enerji gereksinimi, bilim adamlarını ve  uluslararası kuruluşları refah düzeyini, en fazla enerjiyi tüketen yerine yenilenebilen, temiz, uzun vadede ucuza  mal edilen, en verimli kullanan ve çevre dostu temiz enerji kaynaklarından yararlanmaya yöneltmektedir.  

Bu sempozyumun hedefi, ülkemizdeki temiz enerji kaynaklarının belirlenebilmesi ve kullanılması için değişik  bilim dallarında, devlet kurumlarında, yerel yönetimlerde ve sanayide çalışan kişi veya birimlerin bu konulardaki  araştırma ve görüşlerini sunarak tartışabilecekleri, tanışabilecekleri ve ürünlerini sergileyebilecekleri bilimsel bir ortam oluşturmaktır. Bu anlayışın yerleşmesi için 19 yıl önce başlatılan Ulusal Temiz Enerji Sempozyumlarının  (UTES) IX.’un daha geniş bir ölçekte düzenleme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Türkiye'de düzenlenen enerji  sempozyumları içinde uzun sürece dayalı bir devamlılık Ulusal Temiz Enerji Sempozyumları (UTES) ile  sağlanmıştır. Birincisi 1993 yılında düzenlenen, ikincisi 1997, üçüncüsü 2000'de büyük bir katılımla yapılan Ulusal Temiz  Enerji Sempozyumları'nın dördüncüsü 2002'de, beşincisi 2004'te, altıncısı da 2006 yılında, yedincisi 2008  yılında ve son olarak sekizincisi 2010 yılında, iki yıl ara ile gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede Ulusal Temiz Enerji Sempozyumları (UTES), planlanan Ulusal Temiz Enerji Günleri (UTEG)  içerisinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca UTEG çerçevesinde Ulusal Temiz Enerji Fuarı (UTEF) ile Rüzgâr, Güneş  ve Hidroelektrik konularının detaylı olarak işleneceği Temiz Enerji Kursu (TEMEK) eşzamanlı olarak, Selçuk  Üniversitesi ve Su Vakfı işbirliği ile Konya’da düzenlenecektir.  Türkiye ve Dünya'yı ilgilendiren, Uluslararası katılımlı 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu ve Enerji Günleri'nde  yer alacağına inanıyor, Aralık 2013'de sizleri de görmeyi arzu ediyoruz.   

Saygılarımızla.

Dr. Mustafa ACAROĞLU    Dr. Ahmet Duran ŞAHİN

   

 

 

Fatih Bacak,  Antalya – Mart.2013

http://www.medyagunebakis.com/ - fb.antalya007@gmail.com,

TDFAJANS – Toplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

Fatih Bacak, Antalya – Mart.2013

 

EĞER BİR ÜLKEDE

“Hukuk Üstün Değilse, Adalet Yok Hükmündedir.!”

"Türk Yargısında Kronik İşlev Bozukluğu Var"

Bağımsız Bir Millet Olan Papua Yeni Gine, 

Parlamenter Demokrasi Sistemini Kabul Etmiş

Ülkelerdendir.

"Adil Yargılamayı Etkileme Suçunun Oluşabilmesi

İçin, Öncelikle Adil Yargılamanın Olması Gerekir."

Türkiye, ‘Hukuk Devleti İlkesizlikleriyle Malul’

Ülkeler Kategorisini Oluşturan ‘Hibrit Rejimler’

Arasında 88.Sıradadır. 

 

Hiç Bir Şey İçin Aşırı Endişe Etmeyin.

Bakarsınız; Yarın Ya Deve, Ya Deveci

Ya Da Üstündeki Hacı Ölebilir. İ.İnönü

 

* * * * * * * * * *

TEK YOL DEVRİM.!

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM.!

Yaşasın Halkların Kardeşliği.!

KURTULUŞA KADAR SAVAŞ.!

ÜLKÜMÜZ TAM BAĞIMSIZLIK VE

GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİYE.!

 

Hazırlanmakta olan AKP Anayasası

Halkımız İçin Kölelik Anayasasıdır,

KÖLELİK ANAYASASINA HAYIR.!

 

SU HAYATTIR… SU BİR HAKTIR…

SU, KAYNAK DEĞİL, DOĞAL VARLIKTIR.

SU YASASI ÇIKARILMALIDIR.!

 

TEMA Vakfı Eko Siyaset Bildirgesi:

 “Salt ekonomi odaklı projeler dönemi bitmeli,

Ekolojik Siyaset dönemi başlamalıdır.!”

 

GELECEĞİN TÜRKİYE’Sİ İÇİN

TEMA VAKFINDAN PARTİLERE..!

“Yaşamın sürdürülebilmesinin” ve

“sürdürülebilir gelişmenin” ön koşulu

“çevrenin, toprağın, suyun, ormanın,

biyoçeşitliliğin” korunarak yönetilmesidir.

 

ÜLKEMİZ, TOPRAKLARIMIZ…

GÖZ GÖRE GÖRE ÇÖL OLMASIN.!

YEŞİL OLMASI İÇİN DESTEK OLUN..

 

 

Bir Memlekette, Namuslular, Namussuzlar

Kadar Cesur Olmadıkça, O Memlekette

Kurtuluş Yoktur. İ.İnönü

Ülkeyi Dini İrticadan Kurtarmanın Tek Yolu

Millete Kuran’ı Türkçe Olarak Okutmaktır.

Şartlar Gelişirse İhtilal’ler Hak Olur.

İrtica Başbakan’dan Cesaret Bulursa,

Kim Onun Sokağa Dökülmesini Önleyebilir.?

İrtica’nın Sokağa Dökülmesi İse Ülkenin Kana Bulanmasıdır. İ.İnönü


Biz Açıkça Milliyetçiyiz... Ve Milliyetçilik Bizim Yegâne Birlik Unsurumuzdur.

Türk Ekseriyetinde Diğer Unsurların Hiçbir Etkisi Yoktur. Vazifemiz Türk Vatanı İçinde Türklüğü Yaşatmaktır. Türkleri Ve Türklüğe Muhalefet Edecek Öğeleri Kestirip Atacağız. Ülkeye Hizmet Edeceklerde Her Şeyin Üstünde Aradığımız Türk Olmalarıdır. İ.İnönü 

Diğer Haberler

 • QUA, METAVERSE DÜNYASINA DA GÜZELLİK KATACAK
 • DİLHAN ERYURT GOOGLE’DA DOODLE OLDU.!
 • MUŞ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİNDEN TASARRUF
 • RoboAKUT BOĞAZİÇİ ÜNİ. WORLD.3
 • SOSYOLOJİDE YANSITMA; PSİKOLOJİDE SAVUNMA.!
 • ASELSAN’A ABD ŞANTAJI
 • NÜKLEER AKKUYU GBT'Sİ
 • DİJİTALDE GÜVENLİ REKLAM PLATFORMU KURULDU
 • 2018’İN DİJİTAL TRENDLERİ
 • KOCAELİ, TÜRKİYE’NİN ANA BELLEĞİ OLACAK
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP